?

Log in

20_20_20 visual
Program 20-20-20, do roku 2020 snížit potřebu energie
v EU o 20 %, 20 % celkové spotřeby EU zajistit z obnovitelných
zdrojů a o 20 % zvýšit účinnost využívání energie
Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) by se měli zrušit… Parazité se napakují… Proč nás stát otravuje… Zajímala by mě alespoň jedna výhoda, jak mohu využít ke svému prospěchu proinvestované peníze za PENB… Nevím, k čemu u mého domu PENB vůbec je, nikdo mně to nedokázal vysvětlit… To jsou časté dotazy a námitky, se kterými se na mě lidé obracejí.

Je to zákon


V celé Evropské unii byl zaveden systém PENB (průkazů energetické náročnosti budovy) zákonem, směrnicí EPBD II (Energy Performance of Buildings Directive – Směrnice o energetické náročnosti budov). V EU to funguje takto: Komise navrhuje zákony, Parlament a Rada je schvalují. Komise a členské státy je pak provádějí a Komise dohlíží na to, aby se v členských státech náležitě uplatňovaly. Česká republika proto přijala zákon 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Pokud respektuji zákony, uzavřené smlouvy či dané slovo, tak se dá říci, že je to společná vůle nás, občanů Evropské Unie, kteří smýšlí a konají stejně jako já. Aby tak smýšlelo a konalo co nejvíce lidí, k tomu slouží zákony. Samozřejmě se vždy najdou lidé, kteří budou vybočovat z řady, unikat ze zavedených pořádků, zákon nedodrží a když budou mít smůlu, tak na ně dopadnou příslušné sankce a pokuty.

Zákon byl přijat protože

 1. Fosilní neobnovitelné zdroje energie (ropu, plyn, uhlí) budeme využívat rozumně, účinně a udržitelně.
 2. Snížíme naši závislost na energii a emise skleníkových plynů tím, že snížíme spotřebu energie budov, které dnes spotřebovávají 40 % celkové spotřeby energie v EU.
 3. Zvýšíme využívání energie z obnovitelných zdrojů, ze slunce, vody, větru, biomasy, vzduchu a země.
Pro tyto vytyčené cíle mají úspory a účinnost využívání energie v budovách zásadní význam. EU přijala program 20-20-20: do roku 2020 snížit potřebu energie v EU o 20 %, 20 % celkové spotřeby EU zajistit z obnovitelných zdrojů a o 20 % zvýšit účinnost využívání energie. Vládou ČR byl schválen záměr, do roku 2030 zvýšit energetickou účinnost o 30 %.
Vlastníci a nájemci budov mají být pobízeni:
 • ke zlepšování energetické náročnosti bodov
 • k výměně informací o skutečné spotřebě energie, aby se mohli rozhodnout pro energetickou obnovu budov (EOB).
Proto byla například zákonem zavedena povinnost zajistit zpracování PENB všem vlastníkům a společenstvím vlastníků užívaných bytových domů a administrativních budov. Je třeba stále hledat rozsáhlé a dosud nevyužité možnosti úspor energie v budovách.

Majitelé budov

 1. Zvýší účinnost zdrojů  energie a změní je z fosilních na obnovitelné (stát například poskytuje dotace na nové kotle).
 2. Zvýší účinnost technických soustav (rozvodů, zásobníků, otopných těles, konvektorů aj.) v budovách.
 3. Budovy stavebně přemění na budovy s téměř nulovou potřebou energie (stát například poskytuje výhodné úvěry na opravy a modernizace).
To lze udělat nejlépe při výstavbě nových budov a při přestavbách a opravách (rekonstrukcích, revitalizacích) dokončených budov. Dnes se tomu říká energetická obnova budov (EOB). Ke splnění těchto úkolů je nejprve třeba zjistit kolik energie každá budova potřebuje a spotřebuje, porovnat to s ostatními budovami a cíli, které si vytyčila EU. To se provede pomocí systému průkazů energetické náročnosti budov (PENB).
Potom je možné navrhnout způsoby, jak budovu energeticky obnovit, vylepšit, přestavět. Tyto návrhy se musí potom energeticky posoudit, zda přispějí ke snížení spotřeby energie, a ekonomicky posoudit, zda se to majitelům budov vyplatí (zjistit návratnost investice). Energetická obnova budovy (EOB) se musí majiteli vyplatit. Cílem je dosáhnout nákladově optimální rovnováhy mezi investicemi do energetické obnovy budov (EOB) a náklady na energii uspořenými během životníhu cyklu budovy.

PENB (průkaz energetické náročnosti budovy)

 1. Poskytuje jednotné měřítko a vodítko, jak na tom budova energeticky je a o kolik to lze zlepšit.
 2. Umožňuje vlastníkům a nájemcům budov porovnávat a posuzovat energetickou náročnost budov.
 3. Ukazuje kvalitu budovy zařazením do klasifikačních tříd energetické náročnosti.
 4. Poskytuje kupujícím a nájemcům budov správné informace o energetické náročnosti budovy a praktické rady k jejímu zlepšení.
 5. Poskytuje informace o vlivu budovy na životní prostředí (spotřeba primární energie a emise skleníkových plynů).
 6. Umožňuje zjistit podíl energie z obnovitelných zdrojů z celkové spotřeby energie budovy.
 7. Umožňuje zjistit roční spotřebu energie budovy. 
 8. Umožňuje zjistit doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy.
 9. Umožňuje získat získat informace, kde získat další potřebné informace ke spotřebě energie a k energetické obnově budov (EOB).
 10. Umožňuje zjistit proveditelnost a návratnost zajištění alternativních zdrojů dodávek energie (místní dodávky energie z obnovitelných zdrojů – slunce, vítr, voda země, biomasa, kogenerace – kombinovaná výroba elektřiny a tepla, centrální zásobování tepelnou energií, tepelné čerpadlo).
Když zajistíte pro svou budovu PENB, měl by to být začátek dlouhodobé péče o Váš majetek z dosud ne zcela obvyklého hlediska, energetické obnovy budovy (EOB). Jak porozumět obsahu PENB Vám pomůže článek Jak číst PENB (průkaz energetické náročnosti budovy).
Systém PENB dává lidem, kteří mají vůli a ekonomické možnosti, inspiraci, nástroje, práci a sílu.

Energetičtí specialisté

 1. Seznam oprávněných energetických specialistů najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu: http://www.mpo-enex.cz/experti/. Pro PENB vyberte „energetická certifikace budov“.
 2. Energetičtí specialisté jsou povinně každé 3 roky doškolováni a zkoušeni na fakultě stavební ČVUT.
 3. K vystavování PENB jsou potřeba složité a rozsáhlé výpočty a nákladný software.
 4. Energetičtí specialisté získali oprávnění od Ministerstva průmyslu a obchodu na základě úspěšného složení náročných zkoušek před komisí špičkových odborníků z mnoha oborů a mnohaleté praxe v oboru. Jejich znalosti musí překračovat hranice mnoha oborů. Jsou to špičkoví techničtí odborníci a nikoliv úředníci, jak si mnozí myslí.
Energetický specialista je odborník, se kterým by se Vám mělo vyplatit dlouhodobě spolupracovat. Jako ve všech oborech i energetičtí specialisté jsou průměrní a také ti nejlepší. Mimo jiné rozhoduje i délka a rozsah praxe v oboru, zejména ve stavebnictví.

Vyšší smysl


Péče o budovu je prací na základní existenční potřebě člověka – obydlí. Je to práce, která je člověku vlastní:
 • na budovách (výstavba, energetická obnova budov a jejich technických zařízení)
 • na zásobování energií
 • na technologickém a vědeckém vývoji
 • na energetických systémech a sítích
 • na regionálním rozvoji
 • na energeticky vhodných výrobcích a materiálech


Závěr


Našli jste pro sebe alespoň jeden důvod, jak můžete využít ke svému prospěchu zákon a peníze proinvestované za PENB? Napište to do komentáře.


Napsal: ing. Vladimír Hrouda pro firmu Hrouda Ltd

Kdo v bytovém domu odpovídá za zajištění PENB (průkazu energetické náročnosti budovy)?
flat_building

Vlastníci nebo společenství vlastníků bytového domu mají podle zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií povinnost zajistit zpracování PENB (průkazu energetické náročnosti budovy). Nejbližší termín splnění povinnosti je do 1. ledna 2015. V dalším textu zkratka OZ znamená Občanský zákoník 89/2012 Sb.


 1. Pokud je v bytovém domu založeno společenství vlastníků (SV), má povinnost zajistit PENB podle § 7a, odst. 1c, zákona 406/2000 Sb. Společenství vlastníků je právnická osoba podle § 1194, odst. 1, OZ. Při nesplnění povinnosti je spáchán správní delikt s pokutou do 200 tisíc Kč od Státní energetické inspekce. Když společenství vlastníků dostane od SEI pokutu, tak vznikne společenství vlastníků dluh, za který ručí jeho členové (vlastníci bytových jednotek) v poměru podle velikosti svého podílu (§ 1194, odst.2). To znamená, když společenství vlastníků pokutu nezaplatí, přijde exekutor na každého vlastníka bytové jednotky.
 2. Pokud v bytovém domu není založeno společenství vlastníků, má povinnost zajistit PENB vlastník budovy podle § 7a, 1c, zákona 406/2000 Sb. Vlastníkem budovy je obvykle více podílových spoluvlastníků (spoluvlastnictví viz § 1115 a následující, OZ). Vzhledem k bytovému domu jako celku, se spoluvlastníci považují za jedinou osobu a nakládají s domem jako jediná osoba (§ 1116 OZ). Pokutu při nesplnění povinnosti dostanou spoluvlastníci jednu společnou, a společně ji budou muset zaplatit, a při nezaplacení se stanou spoludlužníky, a exekutor přijde vyrabovat majetek všech spoluvlastníků. Zároveň všichni spoluvlastníci spáchají přestupek. Bude těm, kdo už před tím spáchali jiný přestupek, například při řízení auta, hrozit i odnětí svobody? Být podílovým vlastníkem je tedy mnohem rizikovější než být bytovým vlastníkem v domě, kde bylo založeno společenství vlastníků.
 3. Zajištěním PENB (průkazu energetické náročnosti budovy) podíloví nebo bytoví spoluvlastníci obvykle pověří osobu odpovědnou za správu domu. Podle § 1190 OZ je osobou odpovědnou za správu domu společenství vlastníků. Nevzniklo-li společenství vlastníků, je osobou odpovědnou za správu domu správce. Správce má právní postavení příkazníka (§ 2430 a následující, OZ), to znamená, že se příkazní smlouvou zavazuje obstarat záležitosti příkazce, což budou budou bytoví nebo podíloví spoluvlastníci. Když osoba pověřená správou domu na příkaz spoluvlastníků domu PENB nezajistí, způsobí tato osoba spoluvlastníkům škodu. Po správci domu potom mohou jednotliví spoluvlastníci chtít škodu nahradit. Předtím ale zřejmě zažijí na vlastní kůži řádění exekutora a možná i kriminál.

Pro spoluvlastníky bytového domu rada na závěr

Přikažte osobě odpovědné za správu domu (nejlépe písemně s doručenkou nebo do datové schránky), aby zajistila PENB (průkaz energetické náročnosti budovy)nejpozději do zákonného termínu (to je buď do 1. 1. 2015 nebo do 1. 1. 2017 nebo do 1. 1. 2019), a osobně se ujistěte, že to skutečně udělala. Nechte si ukázat zpracovaný PENB a ujistěte se, že byl zpracován oprávněným energetickým specialistou.

Kdo a kdy musí mít PENB (průkaz energetické náročnosti budovy) najdete v přehledné tabulce Podle velikosti EVP (celkové energeticky vztažné plochy budovy) se určí termín, do kdy má stavebník,vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinnost zajistit PENB (průkaz energetické náročnosti budovy).

Další nejbližší termín takové povinnost je 1. ledna 2015 pro užívané bytové domy a administrativní budovy s EVP větší než 1 500 m2. Po 1. lednu 2019 musí mít PENB všechny užívané bytové domy a administrativní budovy bez ohledu na jejich velikost.

Laicky se dá říci, že EVP (celková energeticky vztažná plocha budovy) je součet ploch všech podlaží počítaný z vnějšího rozměru budovy.

Celková EVP energeticky vztažná plocha) je vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy (§ 2, odst. 1r, zákona 406/2000 Sb.).

Takovými prostory jsou téměř všechny prostory v budově (vytápěné i některé nevytápěné, temperované, chlazené, větrané, s upravovanou vlhkostí vzduchu) včetně vnitřních a obvodových stěn, světlíků, jiných prostupů budovou, nevytápěných zádveří, hal apod. Které prostory lze pro určení EVP vynechat, konzultujte s energetickým specialistou nebo je určete podle následujících poznámek:

 1. Vnitřní prostředí lze upravovat vytápěním, chlazením, větráním, úpravou vlhkosti vzduchu a prostupem tepla stavebními konstrukcemi ze sousedních prostor.
 2. Vnitřní prostředí lze také dle ČSN EN ISO 13 790 (str. 15) chápat jako klimatizovaný prostor (vytápěný nebo chlazený) s požadovanou teplotou nebo teplotami.
 3. Jak se určí požadovaná teplota? Pro výpočty energetické náročnosti budov se používají návrhové hodnoty parametrů vnitřního prostředí podle ČSN 73 0540-3 (str. 27), což je obvykle podle tabulky v příloze I.1 (str. 75) nebo i jinak (podle technických předpisů, provozních a technologických podmínek, požadavků projektanta nebo investora).
 4. Parametry upravovaného vnitřního prostředí mohou být teplota, vlhkost, čistota, rychlost proudění a objemový tok vzduchu a intenzita osvětlení.
 5. Prostorem s upravovaným vnitřním prostředím může být i temperovaný prostor (viz ČSN 73 0540-2, str. 7), což je uzavřený prostor nesloužící pobytu osob, kde je v zimním období teplota vzduchu záměrně nižší než v navazujícím prostoru vytápěném a vyšší než výpočtová teplota venkovní. Temperovaný prostor je buď cíleně vytápěn nebo nepřímo pomocí tepelných ztrát navazujících prostor. Teplota temperovaného prostoru se určí výpočtem (dle ČSN EN ISO 13 789 nebo pomocí tepelné bilance).
 6. Součástí prostorů s upravovaným vnitřním prostředím jsou i stavební konstrukce obklopující místnosti, které musí mít požadovanou minimální teplotu (upravuje se jejich teplota), aby se zabránilo kondenzaci vodní páry. Tyto konstrukce zajišťují parametry vnitřního prostředí zejména sdílením tepla sáláním.
 7. Prostor lze chápat jako objem vyplněný čímkoliv, proto pojem prostor nelze zúžit jen na půdorysnou plochu místností.
 8. Při výpočtu energetické náročnosti budovy se ale hodnotí pouze její vytápěná nebo chlazená část, pokud jde o potřebu energie na vytápění a chlazení. Hodnotí se prostory, kde je vyměňována energie mezi technickým systémem budovy a vnitřním prostředím. Ostatní prostory jsou pouze nevytápěnými prostory a do zóny se nezahrnují. Ve výpočtu se zohlední pouze jako „nárazníkové prostory“, které snižují tepelný tok mezi vnitřním a vnějším prostředím. U těchto prostorů se ale zohledňuje případná spotřeba energie na osvětlení či nucené větrání.
 9. Podle ČSN EN ISO 13 790 (str. 26) hranice budovy při výpočtu potřeby energie na vytápění a/nebo chlazení zahrnuje všechny stavební prvky oddělující klimatizovaný prostor nebo prostory od venkovního prostředí (vzduch, zemina nebo voda) nebo od přiléhajících budov a neklimatizovaných prostor. Prostory, které nejsou klimatizovány, mohou být zahrnuty uvnitř hranice budovy, ale v tomto případě mají být uvažovány jako klimatizované prostory. 
 10. EVP (celková energeticky vztažná plocha) je definována zákonem 406/2000 Sb., jedná se tedy na prvním místě o právní výklad. O výklad zákona můžete požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).

Číst původní článek na www.hrouda.cz:

Hrouda.cz - Časté otázky

Časté otázky z webu Hrouda: Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)


 1. Co je PENB (průkaz energetické náročnosti budovy)?
  Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo její ucelené části (§ 2, odst. 1m, zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií). Zákon ukládá povinnost zajistit PENB stavebníkům, vlastníkům budov nebo společenstvím vlastníků jednotek. Nesplnění povinnosti je přestupkem nebo správním deliktem s pokutou do 200 tisíc Kč (§ 12 a 12a zákona 406/2000 Sb.). PENB je nezbytným dobrovolným nástrojem pro zvýšení hodnoty a kvality budovy.

 2. Kdo může zpracovat PENB (průkaz energetické náročnosti budovy)?
  Průkaz může být zpracován pouze příslušným energetickým specialistou (§ 7a, odst. 4, zákona 406/2000 Sb.). Energetický specialista je fyzická osoba, která je držitelem oprávnění uděleného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (§ 10, odst. 1, zákona 406/2000 Sb.).

 3. Jak dlouho trvá zpracování PENB (průkazu energetické náročnosti budovy)?
  Zpracování průkazu vyžaduje předání úplných podkladů od zadavatele, kontrolní prohlídku budovy, poměrně rozsáhlý výpočet a zhotovení Protokolu průkazu a Grafického znázornění průkazu. U menších jednoduchých budov to lze stihnout za 2 až 3 dny. U velkých budov s více technickými systémy úpravy vnitřního prostředí a s více zdroji energie to lze stihnou asi do 10 dnů.

 4. Proč a kdy je nutná kontrolní prohlídka budovy?
  Kontrolní prohlídka budovy energetickým specialistou je nutná u dokončených budov. I když za správnost dokumentace (podkladů) odpovídá zadavatel průkazu a hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené a referenční budovy se stanovují výpočtem na základě dokumentace, v případě dokončených budov musí být vstupní údaje pro výpočet v souladu se současným stavem budovy (§ 3, odst. 2, vyhlášky 78/2013 Sb.). Za správnost vstupních údajů musí ze zákona odpovídat i zpracovatel průkazu (energetický specialista), neboť PENB (průkaz energetické náročnosti budovy) musí být zpracován objektivně, pravdivě a úplně (§ 7a, odst. 4d, zákona 406/2000 Sb.).

 5. Co když mně dokumentace k budově chybí nebo je neúplná?
  V tom případě Vám zpracuji energetický pasport budovy, což je zjednodušená dokumentace skutečného provedení stavby. O dobu zpracování pasportu se prodlouží doba zpracování průkazu. Cena pasportu se stanoví dle Všeobecných obchodních podmínek.

  Poznámka: § 125, odstavec 1, stavebního zákona 183/2006 Sb. zní: Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby. Odstavec 3 zní: Neplní-li vlastník stavby povinnost podle odstavce 1, stavební úřad mu nařídí, aby pořídil dokumentaci skutečného provedení stavby. Pokud není nezbytná úplná dokumentace skutečného provedení stavby, uloží stavební úřad pouze pořízení zjednodušené dokumentace (pasport stavby), pokud ji stavebník nepořídil sám.

 6. K čemu slouží a jak se zjistí celková energeticky vztažná plocha budovy (EVP)?

Tags:

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy (PENB)
Nápad nahradit povinnost energetických průkazů budov jen fakturami ohrožuje čerpání peněz z evropských fondů. Ministerstvo průmyslu a obchodu dokonce riskuje sankce z Bruselu. Povinnost doprovodit štítkem, jehož pořízení stojí několik tisíc, prodej nebo pronájem jakéhokoli domu přijalo Česko od letošního roku. Podle EU ji ale ČR zavedla pozdě. Písemná informace už na české úřady měla dorazit, ministerstvo však prý o oficiální kritice zatím neví...
Více včetně videa s reportáží České televize >
Software pro PENB (průkaz energetické náročnosti) bude až v říjnu 2013.

Autoři bezplatného softwaru Národního kalkulačního nástroje (NKN) informovali, že jeho nová verze, která je v souladu novou vyhláškou o energetické náročnosti budov, bude zveřejněna v průběhu léta 2013. Tato informace ale už není aktuální, dnes bezplatný software slibují (ale nezaručují) až v říjnu.

Domnívám se, že to pozdrží vypracovávání průkazů energetické náročnosti budov (PENB) energetickými specialisty, protože bez tohoto bezplatného softwaru to bude časově mnohem náročnější, a pro stavebníky i dražší. Energetičtí specialisté mohou sice využít drahý komerční software, jeho použití se zřejmě odrazí ve vyšší ceně za průkaz energetické náročnosti (PENB).

Povinnost opatřit si průkaz energetické náročnosti budov (PENB) se podle zákona vztahuje ke dni žádosti o stavební povolení na všechny novostavby a renovace, pokud se renovuje více než 25% obálky budovy a také při prodeji a novém pronájmu domu. Podrobnosti jsou v přehledné tabulce.

Aktualizace, srpen 2014: bezplatný software je dnes již k dispozici, a není tedy důvod, proč by PENB (průkazy energetické náročnosti budov) měli být dražší.
Povinnost zajistit PENB (průkaz energetické náročnosti budovy) - autor ing. Vladimír HroudaKdo a kdy musí mít PENB (průkaz energetické náročnosti budovy) najdete v přehledné tabulce.

Povinnost zajistit PENB pro Vaši budovu Vám ukládá zákon 406/2000 Sb.


Když povinnost nesplní fyzická osoba, spáchá přestupek a lze jí uložit pokutu do 100 000 Kč. Právnická nebo podnikající fyzická osoba spáchá správní delikt a lze jí uložit pokutu do 200 000 Kč.

Povinnosti kontroluje a pokuty ukládá SEI (Státní energetická inspekce)

Velmi stručně, PENB (průkaz) musíte ze zákona mít:
 • při výstavbě nové budovy
 • při větších změnách budovy
 • při jakémkoliv prodeji či pronájmu budovy nebo její části
 • pro užívaný bytový dům
 • pro užívanou administrativní budovu
 • u budovy užívané orgánem veřejné moci
PENB (průkaz) je nezbytné opatřit dobrovolně, pokud chcete zvýšit hodnotu a kvalitu své nemovitosti.
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
Po více než roce, kdy platí pro vlastníky budov, stavebníky a společenství vlastníků jednotek zákonná povinnost zajistit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), se objevují první případy kontrol u fyzických osob. Paní Pavelkové ze Stránčic u Říčan hrozí pokuta 100 tisíc korun za prodej domu bez PENB. Podobných případů může rychle přibývat.
Princip výpočtu energetické náročnosti budovy
Princip výpočtu energetické náročnosti budovy (Zdroj: http://nkn.fsv.cvut.cz)

Legislativu související s problematikou hodnocení energetické náročností budov a podrobnosti hodnocení energetické náročnosti budov najdete na stránkách fakulty stavební ČVUT. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) vám může, podle zákona 406/2000 Sb. § 7a odst.4, vystavit pouze energetický specialista, který je držitelem oprávnění uděleného ministerstvem. Seznam energetických specialistů je na stránce Ministerstva průmyslu a obchodu.
Od kdy vám stavební úřad nepovolí stavět jinou budovu než budovu s téměř nulovou spotřebou energie a co to taková budova je, vám napoví dokument Povinnosti při snižování energetické náročnosti budov (ENB). Splnění povinností se dokládá průkazem energetické náročnosti budovy (PENB).